• شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:00 صبح تا 24:00 شب
  • پنجشنبه و جمعه ساعت 8:00 صبح تا 24:00 شب